art-e-motion-awareness

emotion

e
m
o o
t
i
n

mine
moni
o-ton
mein
ein
note

mein moni ein o-ton
moin moin

 

emotionemotionemo
tionemotionemotion
emotionemotionemo
tionemotionemotion
emotionemotionemo
tionemotionemotion

emotionemotionemo
tionemotionemotion
emotionemotionemo
tionemotionemotion
emotionemotionemo

 emotion1 1  emotion2 2  emotion3 3

noitomenoitomenoit
omenoitomenoitome
noitomenoitomenoit
omenoitomenoitome
noitomenoitomenoit